Czym jest opracowanie ankiety?

Na opracowanie ankiety składa się wiele czynników. Należy do nich między innymi wykonanie raportu statystycznego, obliczeń statystycznych oraz opisanie wyników przeprowadzonych badań. W opracowaniu umieszczona jest również graficzna wersja prezentująca uzyskane wyniki.

Czy warto sprawdzać poprawność pracy magisterskiej w firmie zewnętrznej?

Tak, ponieważ pozwala to na wyeliminowanie ewentualnych błędów w wynikach badań, sprawdzenie ich poprawności (statystyka) oraz uzupełnienie brakujących elementów w pracy (np. niektórych zależności statystycznych, wykresów).

Jak przebiega analiza wyników badań statystycznych?

To proces mający na celu sprawdzenie poprawności uzyskanych w trakcie badań wyników - między innymi upewnienie się, że podczas wykonywania badania uwzględnione zostały wszystkie elementy niezbędne w przypadku danej ankiety (np. płeć grupy badawczej, wiek, wykształcenie). Sprawdzane są wszystkie zmienne i prezentowane w formie graficznej (np. rozkład zmiennej - płeć). Jeśli podczas analizy odkryjemy, że pewne informacje są niepotrzebnie powtarzane, zwracamy na to uwagę Zleceniodawcy, eliminując zbędne powtórzenia.

Jeśli w ankiecie pojawiły się pytania wielokrotnego wyboru, sprawdzamy sposób ich prezentacji i upewniamy się co do poprawności uzyskanych wyników.

Po przejściu do właściwej analizy statystycznej, formułujemy pierwsze wnioski na temat badanego przez Zleceniodawcę tematu, sprawdzamy poszczególne zmienne (w celu upewnienie się czy są one istotne statystycznie). Stawiamy hipotezy w celu ich weryfikacji (lub weryfikujemy hipotezy postawione przez Zleceniodawcę, jeśli pojawiły się one w przesłanej nam pracy).

Szczegóły związane z przebiegiem analizy wyników badań, znaleźć można na stronie naszego serwisu http://statystyka-ankieta.pl/analiza-ankiet

Analiza ankiet i badań dla firm?

Jak najbardziej. Promediana nie ogranicza się do statystyki prac magisterskich i analizowania prac dyplomowych, ale zajmuje się też badaniami firm (np. badanie rynku, potencjalnych odbiorców danego produktu i tym podobnych). Analizujemy wszystkie badania statystyczne, nie ograniczając się wyłącznie do prac napisanych przez studentów.

Co można zyskać dzięki powierzeniu firmie Promediana opisu ankiety czy jej analizy?

Pewność, że badania statystyczne zostały wykonane prawidłowo, poprawienie ewentualnych błędów, uzupełnienie braków w badaniach. Należy pamiętać, że podczas weryfikacji badań statystycznych i analiz (opis ankiety, opracowanie ankiety, opisanie jej wyników), pozostajemy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, co pozwala mu na bieżące śledzenie naszej pracy i uzyskiwanie informacji o jej efektach, wprowadzanych przez nas zmianach i powiadomieniach o przyczynach nanoszonych korekt.